S čím Vám pomůžeme

FINANČNÍ TRHY Naši specialisté

Zajišťujeme kompletní agendu spojenou s podnikáním regulovaným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonen o investičních společnostech a investičních fondech.

 

Pro klienty navrhujeme optimální řešení a zastupujeme ve všech řízeních před Českou národní bankou. Našimi klienty jsou investoři a subjekty regulované těmito předpisy. Poskytujeme právní poradenství ve věcech cenných papírů i investičních nástrojů.

DOTAČNÍ PRÁVO Naši specialisté

Poskytujeme komplexní právní poradenství k dotacím z EU a veřejných rozpočtů. Velmi často řešíme spory z veřejnoprávních smluv, včetně navazujících soudních řízení. Zastupujeme při korekcích poskytovatelů

 

Řešíme veřejnosprávní kontroly, sporná řízení dle správního řádu a daňová řízení vedená pro tvrzené porušení rozpočtové kázně, včetně zastupování klientů před Odvolacím finančním ředitelstvím a soustavou soudů ve správním soudnictví.

OBCHODNÍ SPORY Naši specialisté

Podnikatele, ale i fyzické osoby zastupujeme v soudních sporech, které se primárně týkají obchodních věcí. Soudní spor nenabízíme klientům jako prioritu, ale pouze jako jednu z fází řešení sporu. Při řešení litigací pracujeme i s mimosoudními postupy v úzké spolupráci s klientem.

 

Vždy hledáme vhodná a cenově dostupná řešení. V určitých oblastech nabízíme i odměnu na bázi podílu z úspěchu. Na soudních sporech se podílí vždy tým právníků. Samozřejmostí je pro nás hodnocení věcí z hlediska úpadkového a daňového práva.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Naši specialisté

Poskytujeme právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek včetně vypracování zadávacích dokumentací. Zastupujeme dodavatele v zadávacím řízení včetně zpracování námitek proti postupu zadavatelů ve veřejných zakázkách.

 

Pravidelně řešíme dotační poradenství, od nejvhodnější formy zadávacího řízení, po doporučení postupu uchazeče o veřejnou zakázku. Jsem specialisty na veřejné zakázky, dotace EU a jiné nenávratné finanční příspěvky poskytované z veřejných rozpočtů.

TRESTNÍ PRÁVO Naši specialisté

Trestní obhajoba a prevence se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestní odpovědnost právnických osob.

 

Obhajujeme klienty v přípravném řízení a zastupujeme je v řízení o vazbě i při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem. Sepisujeme a podáváme řádné i mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení.

SPORTOVNÍ PRÁVO Naši specialisté

Jsme Doporučovanou kanceláří v oblasti Sportovního práva dle Právnické firmy roku 2017.

 

Poskytujeme právní a daňové konzultace sportovním, primárně fotbalovým klubům a hráčům. Řešíme přestupy, tréninkové kompenzace, sponzorship. Našim klientům, zejména sportovním spolků zajišťujeme kompletní servis.

 

PRACOVNÍ PRÁVO Naši specialisté

Řešíme pracovní kontroly i soudní spory, které se pracovního práva týkají, včetně vážných pracovních úrazů. Zakládali jsme agentury práce, jednali s odbory. Zastupujeme i před Odvolacím orgánem Státního úřadu inspekce práce. Řešíme i dotační poradenství v oblasti státní politiky zaměstnanosti a napadáme správní rozhodnutí kontrol.

GDPR Naši specialisté

Naše kancelář pracuje jako konzultant a pověřenec (data protection officer) v oblasti GDPR. Pro naše klienty připravujeme analýzy z oblasti nakládání s osobními údaji. Komplexní řešení od posouzení rizikovosti zpracování, přes interní audity, až po následné konzultace a pravidelná školení.

Kryptoměny Naši specialisté

Poskytujeme právní služby v oblasti směny a nakládání s kryptoměnami, zejména BTC, LTC, ETH a dalšími, včetně oblasti technologií založených na Blockchain a Smart Contracts. Naše specializace v této oblasti spočívá zejména ve financování Start-upů i zavedených společností.

 

To vše prostřednictvím ICOs (Initial Coin Offerings), jakož i dalších moderních způsobů získávání kapitálu.

 

 

Hazard a loterie Naši specialisté

Právní a daňové poradenství v oblasti hazardních her dle nového zákona o hazardních hrách a zákona o loteriích. Řešíme zastoupení od koncesního řízení až po zastoupení při kontrolách správních orgánů a regulaci reklamy.

 

Navrhujeme vhodné postupy jak v oblastech, kde působí ministerstvo financí, tak municipality, či obchodní partneři.

KORPORÁTNÍ PRÁVO Naši specialisté

V úzké spolupráci s daňaři řešíme veškeré korporátní záležitosti. Přeměny, změny základního kapitálu, vstupy investorů do společnosti i jejich prodej. Velmi často řešíme spory společníků a akcionářů a radíme při korporátních změnách. Nastavujeme holdingové systémy.

VEŘEJNÉ PRÁVO Naši specialisté

Poskytujeme právní služby v kompletním rozsahu správního práva. Pomáháme při řešení sporů z veřejnosprávních smluv. Zastupujeme u všech druhů správních kontrol. Poskytujeme právní poradenství municipalitám i subjektům v oblasti stavebního práva a dalších předpisů.

SOUKROMÝ ŽIVOT Naši specialisté

Našim klientům radíme v oblastech rodinného majetku, rodinného práva a peněz. Máme specialisty na rodinné právo a ochranu rodiny. Snažíme se vše vyřešit co nejrychleji, protože si uvědomujeme, že jakékoli procesy jsou zúčastněné nepříjemné a stresující. 

 

Vždy se snažíme nalézt dlouhodobě udržitelné řešení pro klienta a hlavně pro děti.

Komu už pomáháme

DEVELOPERSKÉ A STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI Naši specialisté

Pro tyto klienty řešíme primárně smluvní a daňovou agendu od nákupu pozemků, či projektů, až po prodej/pronájem nemovitostí. Zpracováváme systémová řešení šitá na míru.

 

V některých případech kupujeme pro klienty celé společnosti, v jiných pomáháme s nákupem pozemků, zajištěním potřebných povolení pro stavbu a následným prodejem/pronájmem. Úzce spolupracujeme s projektovým managementem.

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ PODNIKY Naši specialisté

Poskytujeme kompletní, kvalifikované a rychlé služby v oblasti obchodního práva a daní. Píšeme smlouvy, obchodní podmínky, registrujeme ochranné známky a řešíme spory z nekalé soutěže.

 

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti korporátního práva. Společnosti umíme samozřejmě založit, ale i fúzovat a měnit. Velmi aktuální je i ochrana před šikanózními nároky z náhrady škody vůči staturárním orgánům.

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ KORPORACE Naši specialisté

Management majetku, správní řízení a spolkové záležitosti.

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY Naši specialisté

Kompletní licenční a právní servis.

REALITNÍ KANCELÁŘE Naši specialisté

Píšeme smlouvy a provádíme advokátní úschovy. Jelikož máme velký tým advokátní kanceláře, umíme realitní  smlouvy do 24 hodin. Implementujeme zákonné změny do realitních smluv a školíme makléře.

 

Převáděli jsme domy v hodnotách několika desítek milionů korun, ale samozřejmě vypracováváme i smlouvy na byty za dostupné ceny. Samozřejmostí je oblast Due diligence (prověření nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem) a transakční poradenství (způsob převodu, sepis listin).

 

 

DOPRAVCI Naši specialisté

Pro naše klienty pravidelně připravujeme a aktualizujeme dopravní a přepravní podmínky, stejně tak vymáháme jejich pohledávky. Řešíme kompletní právní a daňový servis včetně veřejnoprávních smluv a dotačního poradenství.

 

Konzultujeme a hledáme pro klienty vhodné dotační tituly, stejně tak jako provádíme právní stanoviska z oblasti pracovního práva řidičů a odborů. Řešíme spory ze ztrát zásilek a opožděné přepravy zboží. Velkou agendou je samozřejmě realizace a poradenství v oblastí veřejných zakázek.

 

 

KLUBY A AGENTI Naši specialisté

Sepisujeme smlouvy v oblasti sportovního práva (hráčské smlouvy, přestupy a hostování profesionálních sportovců, pojištění, sponzoring a reklama atd.). Zastupujeme ve sportovních arbitrážích. Vymáháme dlužné odměny sportovců po sportovních klubech.

MENŠINOVÍ AKCIONÁŘI Naši specialisté

Ochrana práv minoritních akcionářů, zastupování při výkonu akcionářských práv, spory s většinovými vlastníky, právo na informace, vyjednávání podmínek vytěsnění.

DAŇOVÍ PORADCI Naši specialisté

Pomáháme při komplexnějších transakčních procesech, akvizicích a změnách v korporacích. Máme vlastní tým daňových poradců a účetních, v mnoha případech ovšem provádíme outsorcing právních služeb.

INSOLVENČNÍ SPRÁVCI Naši specialisté

Zastupujeme v incidenčních sporech a nemovitostních transakcích. Vymáháme náhrady škod po statutárních orgánech a zastupujeme společnosti v incidenčních sporech.

IT SPOLEČNOSTI Naši specialisté

Píšeme licenční smlouvy na programy, obchodní podmínky pro novinářské weby, řešíme právo softwarové i ochranné známky. Umíme vyřešit projekty softwarového vývoje.

OFFSHORE STRUKTURY Naši specialisté

Umíme nastavit vhodný systém a procesy v mnoha jurisdikcích celého světa. S danými destinacemi máme vždy osobní zkušenost, která je konzultována s našimi CEE partnery.

HOLDINGOVÁ USKUPENÍ Naši specialisté

Konfigurace vhodných opatření pro ochranu majetku a vnitřní fungování. Zamezení zpronevěr majetku a kontrolní mechanismy.

SPRÁVCI A MAJITELÉ POHLEDÁVEK Naši specialisté

Vymáhání velkokapacitních objemů pohledávek, jejich správa a exekuce.

Zaujali jsme Vás?Kontakt