S čím Vám pomůžeme

Daňové poradenství Naši specialisté

Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných povinných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. V rámci standardu provádíme daňovou optimalizaci s cílem minimalizovat odvodové povinnosti klientů, a to vše v souladu s platnými právními předpisy a související soudní judikaturou.

 

Jsme připraveni pro Vás zpracovat daňový audit včetně identifikace možných rizik vyplývajících ze stávajícího stavu a navrhneme varianty možných nápravných opatření s cílem eliminovat doměrky ze strany správce daně. Zpracujeme pro Vás jakýkoliv typ daňového přiznání, odborné stanovisko dle Vašich požadavků, poskytneme Vám průběžné poradenství.

Daňové spory Naši specialisté

Zastoupíme při všech druzích jednání se správcem daně (ideálně již od samotného zahájení příslušného daňového řízení). Zpracujeme pro Vás odborná vyjádření ke všem výzvám ze strany správce daně, k výsledkům postupů k odstranění pochybností či kontrolního zjištění v rámci daňové kontroly. Provedeme analýzu všech možných procesních postupů k úspěšné obhajobě klienta.

 

Vypracujeme pro Vás stížnosti, námitky či odvolání proti postupům či rozhodnutím správce daně včetně uplatnění všech dostupných mimořádných opravných prostředků. Pokud ani tyto postupy nejsou úspěšné, jsme připraveni hájit zájmy našich klientů i soudní cestou ve všech stupních soudního řízení.

Korporátní poradenství Naši specialisté

Analyzujeme možné varianty řešení při fůzích, odštěpeních a dalších typů přeměn obchodních společností, dále při koupí či vkladu podniku, převodu účasti na obchodní korporaci, kdy následně navrhneme optimální variantu pro dosažení požadovaného výsledného stavu. To vše při dodržení všech účetních, daňových a souvisejících právních předpisů. Samozřejmostí je pro nás metodická a konzultační podpora v průběhu celé fáze přeměny, akvizice či likvidace obchodní korporace.

 

Lektorská a vzdělávací činnost Naši specialisté

Velmi rádi pro Vás připravíme vzdělávací semináře (workshopy) dle individuálních požadavků. Současně v rámci našeho poradenského servisu Vás informujeme o významných legislativních změnách v oblasti účetních a daňových předpisů včetně související legislativy.

Komu už pomáháme

Developerské společnosti

Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných povinných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Daňová optimalizace v souladu s platnými právními předpisy a související soudní judikaturou,

Korporace oblasti cestovního ruchu

Zpracování všech typů daňových přiznání (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí atd.). Průběžné vedení účetnictví.

Výrobní společnosti

Zastupování klienta při všech druzích jednání se správcem daně, vypracování odborných vyjádření k výzvám ze strany správce daně, zpracování vyjádření k výsledkům postupu k odstranění pochybností a kontrolního zjištění v rámci daňové kontroly, Obrana proti zajišťovacím příkazům.

Servisní společnosti

Nastavujeme systémy vedení účetnictví při současném požadavku na co nejnižší zatížení klienta z pohledu celkových nákladů. Zpracováváme vnitropodnikové účetní směrnice.

Dopravní a přepravní společnosti

Komplexní účetní a daňové poradenství od vedení účetnictví po korporátní změny a jejich daňové dopady.

Zaujali jsme Vás?Kontakt